Ατομική Επιχείρηση

Όπως αναφέρεται στον Περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιριών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμο, Κεφάλαιο 116, μία ατομική επιχείρηση είναι επιχειρηματική οντότητα στην οποία «ένα πρόσωπο μπορεί να ασκήσει επιχειρηματική δραστηριότητα είτε υπό το πραγματικό του όνομα είτε υπό μία επωνυμία η οποία πρέπει να είναι εγγεγραμμένη σύμφωνα με το Κεφάλαιο 116».

Ο ιδιοκτήτης μίας Ατομικής Επιχείρησης θα εισπράττει όλα τα κέρδη της επιχείρησης και θα καταβάλλει τους αντίστοιχους φόρους, όπως ο φόρος εισοδήματος επί των κερδών. Ο ιδιοκτήτης μίας Ατομικής Επιχείρησης ευθύνεται όμως και για όλα τα χρέη της επιχείρησης, καθώς δεν υφίσταται διάκριση μεταξύ του ατόμου και της επιχείρησης.