Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με εγγύηση

Μία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με εγγύηση είναι «μία εταιρία στην οποία η ευθύνη των εταίρων είναι περιορισμένη από το καταστατικό σε ένα ποσό το οποίο οι εταίροι δεσμεύονται να συνεισφέρουν στο ενεργητικό της εταιρίας σε περίπτωση εκκαθάρισής της». Επομένως οι εταίροι δεν οφείλουν να καταβάλλουν τίποτε, εκτός εάν η εταιρία τεθεί σε εκκαθάριση και το ποσό περιορίζεται στο ποσό που ορίζεται στο καταστατικό. Στις εταιρίες αυτές δεν εκδίδονται μετοχές, καθώς τα μέλη δεν συνεισφέρουν στο κεφάλαιο της εταιρίας. Οι εταιρίες αυτές είναι συνήθως μη κερδοσκοπικές.