Ετερόρρυθμη Εταιρεία

Όπως ορίζεται στον Περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιριών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμο, Κεφάλαιο 116, μία Ετερόρρυθμη Εταιρεία είναι «μία εταιρεία που αποτελείται από έναν ή περισσότερους εταίρους, ήτοι Ομόρρυθμους Εταίρους που ευθύνονται για όλα τα χρέη και τις υποχρεώσεις της Εταιρείας, και από ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ήτοι Ετερόρρυθμους Εταίρους, οι οποίοι κατά το χρόνο σύστασης της Εταιρίας συνεισέφεραν ένα ποσό ή ποσά στο Κεφάλαιο ή περιουσιακά στοιχεία που αποτιμήθηκαν με ένα σταθερό ποσό, και που δεν ευθύνονται για τα χρέη ή τις υποχρεώσεις της Εταιρείας, πέραν της καθορισμένης συνεισφοράς τους».