Ομόρρυθμη Εταιρία

Όπως ορίζεται στον Περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιριών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμο, Κεφάλαιο 116 μία Ομόρρυθμη Εταιρία είναι «μία σχέση που υφίσταται μεταξύ μερών που ασκούν από κοινού επιχειρηματική δραστηριότητα με σκοπό το κέρδος». Όλοι οι εταίροι ευθύνονται από κοινού για τα χρέη και τις υποχρεώσεις της Ομόρρυθμης Εταιρίας.