Έκδοση

Τα τελευταία χρόνια η έκδοση έχει καταστεί ένας από τους πιο σημαντικούς και πολύπλοκους τομείς του αστικού δικαίου. Η εταιρεία έχει συμμετάσχει σε πολλές υποθέσεις έκδοσης, που αφορούν σε ένα ευρύ φάσμα χωρών, ιδίως τη Ρωσία.

Η εταιρεία αντιλαμβάνεται ότι οι διαδικασίες έκδοσης απαιτούν τη γρήγορη εμπλοκή εξειδικευμένων δικηγόρων από την αρχή μίας υπόθεσης και συχνά σε πολύ σύντομο χρόνο, συχνά εντός των πρώτων 24 ωρών μετά τη σύλληψη. Οι Δικηγόροι στην εταιρία μας είναι αρκετά έμπειροι ώστε να παράσχουν άμεση βοήθεια.

Το βασικό χαρακτηριστικό πολλών υποθέσεων έκδοσης είναι η εκτεταμένη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων που απαιτείται, συμπεριλαμβανομένων των συνεντεύξεων με κυβερνητικούς λειτουργούς, καθώς και με πρόσωπα που έχουν προσωπική εμπειρία από το συγκεκριμένο δικαστικό σύστημα. Επιπρόσθετα, καθώς τα επιχειρήματα που βασίζονται στα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ένα χαρακτηριστικό σε πολλές υποθέσεις έκδοσης, είναι πολύ σημαντική η έρευνα σε εφημερίδες και σε άλλες πηγές για την πολιτική κατάσταση σε κάθε χώρα.

Η ομάδα μας συμβουλεύει και εκπροσωπεί πελάτες σε διαδικασίες έκδοσης ενώπιον των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων αλλά και ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου.