Αστικό Δίκαιο

Οι Δικηγόροι μας παρέχουν συμβουλές και εκπροσώπηση σε θέματα προστασίας πολιτικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι Δικηγόροι παρίστανται τακτικά ενώπιον όλων των Δικαστηρίων αναλαμβάνοντας όλα τα είδη των υποθέσεων αστικού δικαίου, από τις λιγότερο έως τις πιο σοβαρές. Έχουν καλή φήμη σε υποθέσεις ενώπιον του Εφετείου, τόσο από την πλευρά των Εναγομένων, όσο και των Εναγόντων.

Το ευρύ πεδίο εργασίας στον τομέα του αστικού δικαίου διαιρείται σε πολλούς τομείς δικηγορίας, συμπεριλαμβανομένου του δικαίου των διακρίσεων, των σωματικών βλαβών, των διαφορών από συμβάσεις και από ακίνητα, καθώς και του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι Δικηγόροι μας χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους στα πολιτικά δικαστήρια για να επεκτείνουν το έργο τους σε άλλους τομείς όπως σε αγωγές από αδικοπραξία λόγω αμέλειας, συμπεριλαμβανομένης της ιατρικής αμέλειας και άλλων αστικών, εργατικών και ποινικών αξιώσεων.