Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Οι Δικηγόροι μας παρέχουν συμβουλές τόσο σε ιδιώτες όσο και σε εταιρίες σε όλους τους τομείς του Δικαίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι υποθέσεις που αναλαμβάνουν οι Δικηγόροι μας περιλαμβάνουν θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες των προσώπων που προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή Συνθήκη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Οι Δικηγόροι στην εταιρία μας έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία στην επιτυχημένη επιχειρηματολογία με Ανθρώπινα Δικαιώματα, σε υποθέσεις Δικαίου Έκδοσης, Δικαίου Ανταγωνισμού, Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου. Τα επιχειρήματα αφορούν συνήθως στο Άρθρο 2 (Δικαίωμα στη Ζωή), στο Άρθρο 3 (Απαγόρευση τωv βασαvιστηρίωv και πoιvές ή μεταχείριση που είναι απάvθρωπες ή εξευτελιστικές), στο Άρθρο 6 (Δικαίωμα σε δίκαιη δίκη), στο Άρθρο 8 (δικαίωμα σεβασμoύ της ιδιωτικής και oικoγεvειακής ζωής) και στο Άρθρο 14 (Απαγόρευση των διακρίσεων).

Στην εταιρία μας κάθε Δικηγόρος ατομικά μεταφέρει την εκτενή εμπειρία του σε κάθε υπόθεση και προσαρμόζει τις γνώσεις αυτές στις επιθυμίες και τις απαιτήσεις κάθε πελάτη.