Τραπεζικό και Οικονομικό Δίκαιο
Οι δικηγόροι στην εταιρία μας έχουν εκτενή εμπειρία σε όλους τους τομείς του τραπεζικού και του οικονομικού τομέα, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Παρέχουν συχνά συμβουλευτικές και δικηγορικές υπηρεσίες σε πελάτες από πολλούς τομείς, μεταξύ αυτών του τραπεζικού τομέα, του τομέα του λιανεμπορίου, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, του εμπορικού και του ασφαλιστικού τομέα. Την περίοδο αυτή η εταιρία μας αναλαμβάνει μεγάλο αριθμό υποθέσεων λόγω της αστάθειας στις χρηματαγορές παγκοσμίως.

Οι Δικηγόροι μας γνωρίζουν τις τελευταίες εξελίξεις στο τραπεζικό και χρηματοοικονομικό δίκαιο και είναι αφοσιωμένοι και ικανοί στην παροχή λύσεων σε περίπλοκα τραπεζικά και χρηματοοικονομικά ζητήματα. Οι εξειδικευμένες και αξιόπιστες γνώσεις της ομάδας μας επί των προβλημάτων που συναντώνται στον τομέα αυτόν δίνουν στους δικηγόρους μας τη δυνατότητα να επιφέρουν αποτελέσματα σε κάποια από τα πλέον περίπλοκα επιχειρηματικά ζητήματα. Οι δικηγόροι μας εκπροσωπούν πελάτες σε όλα τα είδη του Τραπεζικού Δικαίου και των Χρηματοοικονομικών διαφορών ενώπιον όλων των Δικαστηρίων.

Η εργασία που αναλαμβάνουν οι Δικηγόροι μας αφορά:

  • Γενική Τραπεζική
  • Διαφορές μεταξύ Τραπεζών και Πελατών
  • Ανάκτηση δανείων (είσπραξη οφειλών)
  • Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
  • Εταιρική Αναδιάρθρωση και αφερεγγυότητα
  • Αναπτυξιακές χρηματοδοτήσεις και δομές εξασφάλισης για δανειζόμενους και δανειστές
  • Μέθοδοι χρηματοδότησης επιχειρηματικής δραστηριότητας και συναλλαγών
  • Xρηματοδότηση έργων και περιουσιακών στοιχείων
  • Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (Ξέπλυμα χρήματος)
  • Συγχωνεύσεις και εξαγορές