Διαδικασία Σύστασης Εταιρίας

1. Για να ξεκινήσει η διαδικασία ίδρυσης μιας Εταιρίας, ο/η πελάτης πρέπει να μας στείλει ένα αντίγραφο του διαβατηρίου του/ της και τα στοιχεία επικοινωνίας του/ της.

2. Η επωνυμία της Εταιρίας αποστέλλεται στον Έφορο Εταιριών προς έγκριση.

3. Μετά την έγκριση της επωνυμίας, οι εξαιρετικά καταρτισμένοι Δικηγόροι μας ετοιμάζουν το Καταστατικό και τη Συστατική Πράξη της Εταιρίας. Επίσης συμπληρώνονται τα έντυπα για την εγγραφή της εταιρίας. Σε αυτό το στάδιο ορίζονται ο Διευθυντής/ οι Διευθυντές, ο Γραμματέας, οι Μέτοχοι, το Μετοχικό Κεφάλαιο και η Έδρα της εταιρίας σύμφωνα με το καταστατικό. Δεν παίζει ρόλο εάν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Γραμματέας είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης μας δεν είναι κάτοικος Κύπρου, του συστήνεται να ορίσει έναν αναπληρωτή Διευθυντή και/ ή Γραμματέα για να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις. Επίσης συνιστάται να οριστούν αναπληρωτές μέτοχοι που είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν τις μετοχές μέσω Πράξης Σύστασης Καταπιστεύματος για λογαριασμό του πελάτη. Το Καταστατικό και η Συστατική Πράξη υπογράφονται από τους Μετόχους και τα έντυπα από το Διευθυντή ή το Γραμματέα. Επίσης βοηθούμε τον Πελάτη μας όσον αφορά τη Διεύθυνση της Καταστατικής Έδρας, καθώς αυτή πρέπει να βρίσκεται στην Κύπρο.

4. Γίνεται πληρωμή στον Έφορο Εταιριών και τα προαναφερθέντα έγγραφα υποβάλλονται προς καταχώρηση.

5. Μετά την εγγραφή της Εταιρίας, οι Δικηγόροι μας βοηθούν τους πελάτες στο άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Προς τούτο απαιτείται από τον πελάτη μας μία συστατική επιστολή τράπεζας ή μία επαγγελματική συστατική επιστολή.

6. Οι εργαζόμενοι στην εταιρία μας επίσης συμβουλεύουν και συστήνουν στους πελάτες μας συνεργαζόμενους Λογιστές, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των πελατών μας.