Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης διά μετοχών

Όπως ορίζεται στον κυπριακό Περί Εταιριών Νόμο Κεφάλαιο 113, μια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης διά μετοχών είναι «μία εταιρία στην οποία η ευθύνη των εταίρων είναι περιορισμένη από το καταστατικό στο ποσό, εάν υφίσταται, που δεν έχει καταβληθεί έναντι των μετοχών που αυτοί κατέχουν». Σε μία εταιρία περιορισμένης ευθύνης δια μετοχών οι εταίροι συνεισφέρουν στο κεφάλαιο της εταιρίας και η ευθύνη των εταίρων είναι έναντι της εταιρίας και όχι έναντι των πιστωτών αυτής.

Μία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης διά μετοχών μπορεί να είναι μία Δημόσια ή μία Ιδιωτική Εταιρεία.

Σύμφωνα με τον κυπριακό Περί Εταιριών Νόμο Κεφάλαιο 113, μία Ιδιωτική εταιρία είναι «μία εταιρεία στην οποία το καταστατικό θέτει περιορισμούς στο δικαίωμα μεταβίβασης των μετοχών της και περιορίζει τον αριθμό των εταίρων στους πενήντα, εξαιρουμένων των προσώπων που εργάζονται στην εταιρία και των προσώπων που, ενώ εργάζονταν παλιότερα στην εταιρία, ήταν εταίροι και εξακολούθησαν να είναι κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της απασχόλησής τους, και απαγορεύει κάθε πρόσκληση για δημόσια εγγραφή μετοχών ή ομολογιών της εταιρίας».

Όπως ορίζεται στον κυπριακό Περί Εταιριών Νόμο Κεφάλαιο 113, Δημόσια Εταιρία «σημαίνει μία εταιρεία που δεν αποτελεί Ιδιωτική Εταιρεία». Μία Δημόσια Εταιρία περιορισμένης ευθύνης δια μετοχών μπορεί να είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.