Κυπριακές Εταιρίες

Η Κύπρος διαθέτει προηγμένη οικονομία υψηλού εισοδήματος και βρίσκεται στο κέντρο της διεθνούς επιχειρηματικότητας. Πολλές πολυεθνικές εταιρίες καθώς και διεθνείς τράπεζες λειτουργούν στο νησί. Η E. Φλουρέντζου & Σια Δ.Ε.Π.Ε είναι εξειδικευμένη στις εργασίες διεθνούς επιπέδου και ταυτόχρονα βοηθά εγχώριους και ξένους επενδυτές σε όλες τις πτυχές της ίδρυσης και καθημερινής διαχείρισης Κυπριακών εταιριών. Η εταιρία συντάσσει Συμβάσεις και παρέχει εταιρικές και ρυθμιστικές υπηρεσίες, καθώς επίσης και υπηρεσίες Εταιρικής Γραμματειακής υποστήριξης. Το καταρτισμένο και ικανό προσωπικό της εταιρίας μας προσφέρει επαγγελματική υποστήριξη στους πελάτες μας, η οποία είναι ουσιώδης για την επιτυχία μιας επιχείρησης.

Παρά το γεγονός ότι το φορολογικό σύστημα της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει τροποποιηθεί για λόγους συμμόρφωσης προς το κοινοτικό κεκτημένο της ΕΕ, η Κύπρος έχει διατηρήσει τα χαρακτηριστικά που την κάνουν ελκυστική και βελτίωσε την ανταγωνιστικότητά της ως διεθνές επιχειρηματικό κέντρο και κατάλληλη χώρα για Εταιρίες συμμετοχών.

Πρόσωπα που δεν αποτελούν κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας μπορούν να επωφεληθούν από φορολογικά πλεονεκτήματα κατά την ίδρυση μιας εταιρίας συμμετοχών στην Κύπρο. Η Κύπρος αποτελεί ιδανικό τόπο ίδρυσης μίας Εταιρίας, λόγω του πολύ χαμηλού φορολογικού συντελεστή, καθώς και του γεγονότος ότι τα μερίσματα μπορούν να λαμβάνονται μέσω Κυπριακών Εταιριών σχεδόν αφορολόγητα. Οι φορολογικοί συντελεστές είναι ουσιώδους σημασίας για επενδυτές, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την αύξηση των κερδών τους, και ο πλέον απλός τρόπος για να επιτύχει κανείς κάτι τέτοιο είναι η ίδρυση Εταιρίας σε χώρα με χαμηλή φορολογία όπως η Κύπρος.

Η Κύπρος έχει συνάψει Συμφωνίες Αποφυγής Διπλής Φορολογίας με περισσότερες από 50 Χώρες, εγγυώμενη ότι το εισόδημα δεν φορολογείται σε περισσότερες της μίας χώρες. Διαθέτει ένα ευνοϊκό φορολογικό σύστημα, με το χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή εταιριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος ανέρχεται σε 10%. Εάν μία εταιρία είναι κάτοικος Κύπρου, που σημαίνει ότι διοικείται και ελέγχεται στην Κύπρο, τότε μπορεί να φορολογηθεί επί του συνολικού της εισοδήματος που αποκτήθηκε από πηγές εντός και εκτός Κύπρου με τον φορολογικό συντελεστή για τις εταιρίες ποσοστού 10%.