Διαθήκες, Κληρονομίες και Καταπιστεύματα

Η εταιρία μας έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε όλα τα ζητήματα Διαθηκών, Κληρονομιών και Καταπιστευμάτων. Οι Δικηγόροι στην εταιρία μας εξειδικεύονται στην επίλυση κληρονομικών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένων των πιο περίπλοκων υποθέσεων.

Όλοι οι Δικηγόροι στην εταιρία μας μπορούν να συμβουλεύσουν και να εκπροσωπήσουν πελάτες εντός και εκτός Δικαστηρίων, και αναλαμβάνουν υποθέσεις κάθε επιπέδου, όπως:

Σύνταξη/διόρθωση διαθηκών
Διαχείριση των περιουσιών των κληρονόμων
Ένδικα και εξωδικαστικά ζητήματα διαθηκών
Αγωγές περί κλήρου
Ερμηνεία διαθηκών, συμπεριλαμβανομένης της διοίκησης και διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων
Αγωγές από και κατά αντιπροσώπων
Παύση αντιπροσώπων
Αγωγές λόγω κατάχρησης σχέσης εμπιστοσύνης (ιδιαίτερα εκείνες που αφορούν ηλικιωμένους και ευάλωτα πρόσωπα)
Διανοητική ικανότητα
Αγωγές για επαγγελματική αμέλεια που αφορούν διαθήκες και περιουσιακά στοιχεία
Ιδιοκτησιακό estoppel και αγωγές για καταπιστεύματα.

Οι διαφορές σε αυτόν τον τομέα του δικαίου είναι δύσκολες. Ωστόσο οι δικηγόροι μας προσφέρουν πρακτικές λύσεις στις πιο σύνθετες καταστάσεις. Οι Δικηγόροι στην εταιρεία μας έχουν επιλεγεί για την ικανότητά τους στο διπλωματικό χειρισμό τόσο των πελατών όσο και των αντιδίκων. Συμβουλεύουν και εκπροσωπούν τακτικά πελάτες σε ευαίσθητα θέματα, όπου οι λεπτομέρειες και τα ονόματα των μερών πρέπει να παραμένουν εμπιστευτικά.