Εναλλακτική επίλυση διαφορών

Οι δικηγόροι στην E.Flourentzou & Co LLC προσφέρουν στους πελάτες μία εναλλακτική λύση στη διεξαγωγή δίκης. Είναι εκπαιδευμένοι στην επίλυση διαφορών μέσω διαπραγμάτευσης και συμβιβασμού πριν την έναρξη δικαστικών διαδικασιών, και επίσης βοηθούν τους πελάτες να καταλήξουν σε συμβιβασμό με διαμεσολάβηση, ώστε να αποφευχθούν οι δαπάνες, το άγχος και η αβεβαιότητα που είναι συνυφασμένες με τη διεξαγωγή μιας δίκης. Οι Δικηγόροι έχουν ως στόχο τους την ελαχιστοποίηση των συγκρούσεων, αλλά και την παροχή νομικών ενεργειών όταν αυτό είναι απαραίτητο.

Η Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών και ειδικότερα η διαμεσολάβηση είναι ουσιώδους σημασίας σε κάθε υπόθεση και θεωρείται ότι είναι προς όφελος κάθε πελάτη, μειώνοντας την έκθεση κάθε πελάτη στον κίνδυνο μίας δίκης κατ’ αντιμωλία. Οι Δικηγόροι μας έχουν την ικανότητα και την εξειδίκευση στην παροχή συμβουλής προς τους πελάτες σε περίπλοκες πολυμερείς αγωγές και στην επίτευξη συμβιβασμού υπέρ των πελατών μας.

Η Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών παρέχει στους πελάτες μας την δυνατότητα να συμβιβάσουν τη διαφορά τους με όρους που είναι αμοιβαία αποδεκτοί, δίνοντας έτσι στους πελάτες μας την ευκαιρία να διατηρήσουν τη μελλοντική σχέση μεταξύ αυτών και του άλλου μέρους (είτε πρόκειται για επιχειρηματική σχέση είτε όχι).

Οι Δικηγόροι της E.Φλουρέντζου & Σια Δ.Ε.Π.Ε συμβουλεύουν τους πελάτες για τη μέθοδο της Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και πότε. Τυχόν συμφωνίες που συνάπτονται μέσω της Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών καταγράφονται με ακρίβεια και είναι νομικά εκτελεστές.