Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο

Οι Δικηγόροι στην εταιρία μας έχουν μεγάλη εμπειρία στην παροχή συμβουλών και στην εκπροσώπηση πελατών σε τομείς του εταιρικού και του εμπορικού δικαίου, τόσο συναινετικούς όσο και κατ’ αντιμωλία, δικαστικά και εξωδικαστικά. Η εταιρία παρέχει εξαιρετικές υπηρεσίες σε όλους τους πελάτες μας, οπουδήποτε και εάν βρίσκονται στον κόσμο, και έτσι έχουν επιτυχία στις στρατηγικές τους διασυνοριακές και εγχώριες συναλλαγές.

Ως εταιρία εμπιστοσύνης παρέχουμε σαφείς και συγκεκριμένες νομικές συμβουλές και λύσεις στα προβλήματα του περίπλοκου επιχειρηματικού κόσμου. Έχουμε εξαιρετική φήμη στον τομέα αυτό και η εργασία μας ποικίλει από την ίδρυση επιχειρήσεων έως τις αναπτυσσόμενες και τις καθιερωμένες στον χώρο τους διεθνείς Εταιρίες. Η ισχυρή ομάδα μας που ασχολείται με την εκδίκαση υποθέσεων έχει ανεκτίμητη εμπειρία σε εταιρικές διαφορές, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, καθώς έχουν παρασταθεί σε πολλές προβεβλημένες και σημαντικές συναλλαγές.
Είμαστε υπερήφανοι για τη δέσμευσή μας προς τους πελάτες μας και την εξειδίκευσή μας σε όλους τους τομείς του Εταιρικού και Εμπορικού δικαίου. Όλοι οι Δικηγόροι στην εταιρία μπορούν να συντάξουν έγγραφα, να παρέχουν συμβουλή και να εκπροσωπήσουν πελάτες δικαστικά και εξωδικαστικά. Αναλαμβάνουν απλές αλλά και περίπλοκες υποθέσεις, και ιδίως:

τη σύνταξη Καταστατικών Εταιριών
τη σύνταξη Συστατικών Πράξεων Εταιριών
Συγχωνεύσεις και Εξαγορές (η ομάδα μας καλύπτει όλο το εύρος εργασιών σε συγχωνεύσεις και εξαγορές)
Εταιρική αναδιάρθρωση
Συμφωνίες Μετόχων
Ζητήματα σχετικά με το εταιρικό κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης, της διανομής και της μεταβίβασης μετοχών
Μειώσεις κεφαλαίου, αγορά μετοχών και οικονομική ενίσχυση για την αγορά μετοχών
Διαφορές μετόχων
Καθήκοντα και εξουσίες μελών διοικητικού συμβουλίου
Ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου έναντι τρίτων
Παύση μελών διοικητικού συμβουλίου
Ζητήματα που αφορούν τα καθήκοντα και τις εξουσίες άλλων στελεχών, συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων για παραβίαση καθήκοντος διασφάλισης συμφερόντων και συγκρούσεων συμφερόντων
Διαδικαστικά ζητήματα που αφορούν εταιρίες, όπως συνελεύσεις και αποφάσεις
Ζητήματα χρεών και κεφαλαίου
Πρακτικά γενικών συνελεύσεων και αποφάσεων
Εταιρικές Συμβάσεις
Καταναλωτικά ζητήματα

Η E. Flourenzou & Co LLC παρέχει επιπρόσθετα εταιρικές και ρυθμιστικές υπηρεσίες, καθώς επίσης και υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης.